Тарас Демкура став співавтором наукової праці про особливості адаптації законодавства до умов ЄС

“Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання” — саме під такою назвою недавно побачила світ наукова праця за загальною редакцією заслуженого діяча науки й техніки України, доктора економічних наук, професора Богдана Миколайовича Андрушківа, яка рекомендована до друку Президією Академії соціального управління та кафедрою менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Одним зі співавторів праці є керівник регіонального представництва ІСС Ukraine, відомий бізнесмен та меценат Тарас Демкура, чий багаторічний досвід роботи та досягнення у компанії багаторівневого (мережевого) маркетингу знайшов відбиток на сторінках книги. Окрім того, саме завдяки фінансовій підтримці Тараса Демкури дана книга побачила світ.

Це перше в Україні видання, яке дає теоретичні основи та практичні шляхи вдосконалення і приведення наших законів до тих норм і вимог, що їх дотримуються європейські суб’єкти господарювання. В Україні повинна бути конкурентоздатна ринкова економіка і повинні визнаватися загальні правила і стандарти ЄС, включаючи прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзів. На досягнення цих цілей і спрямована книга.

В книзі розкрито особливості організації адаптаційно-трансформаційних процесів вітчизняного законодавства у сфері господарської діяльності до умов та вимог функціонування європейських промислових підприємств. Уточнено окремі поняття, еволюцію та особливості впровадження законодавчих новацій. Розкрито організаційно-правові проблеми державного управління в умовах європейської адаптації законодавства України, запропоновано шляхи усунення законодавчих та нормативних розбіжностей у сфері державного управління малим бізнесом. Окреме місце відводиться ролі освіти й науки у вирішенні проблем адаптації та трансформації в українському законодавстві. Запропоновано методику забезпечення нормативно-законодавчої бази в галузі наукової та науково-технічної діяльності та організаційно-правові засади ресурсовикористання.

На прикладі конкретних підприємств аналізується досвід впровадження правових нововведень, в тому числі на мікро-, макро- та мезорівенях. Дано пропозиції з використання нових організаційно-правових форм у цьому процесі з урахуванням стану національної економіки України, галузевих та регіональних особливостей.

Книга рекомендована для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, викладачів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Новини

No comments
Leave Your Comment

No comments